Kitchen2

Kitchen2

Contains 19 Cards: ấm trà, bát, chảo, chảo rán, nồi, cốc, dao, dĩa, đũa, thìa, đĩa, ly, khăn giấy, bình đựng nước, đồ khui hộp, thớt, cái mở chai, Key1 Vietnamese, Key2 Vietnamese

Please help us to improve ezpzlearn.com. If you find a mistake or have a suggestion please make a comment.

Related FlashCards