Classroom Objects

Classroom Objects 

Contains 22 Cards: cặp sách, sách, bút màu, bảng , ghế, bàn học sinh, tẩy, keo dán, máy tính, bút đánh dấu, vở, giấy, bút mực, hộp bút, thước kẻ, kéo, gọt bút chì, học sinh, giáo viên, Key1, key2, Key3

Please help us to improve ezpzlearn.com. If you find a mistake or have a suggestion please make a comment.

Related FlashCards