Action Verbs

Action Verbs

Contains 17 Cards: ăn, chạy, chơi, đi bộ, đọc, hát, làm bài tập, nghe, ngủ, nhảy, nhảy, nhảy lò cò, nói chuyện, uống, viết, Key1 Vietnamese, Key2 Viet

Please help us to improve ezpzlearn.com. If you find a mistake or have a suggestion please make a comment.

Related FlashCards